มีเดีย แอนด์ ไอที เซอร์วิส  ขอขอบพระคุณลูกค้า
ลูกค้าที่ให้บริการ
 • บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  
 • ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • บริษัท โปรซีเคียวชัวร์ จำกัด จังหวัดสระบุรี
 • บันยันซาวน์ กองทุนหมู่บ้านหนองไทรใต้ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

มีเดีย แอนด์ ไอที เซอร์วิส  ขอขอบพระคุณลูกค้า
ลูกค้าที่เคยให้บริการ
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 จังหวัดสระบุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 • ร้านดอกไม้บานครูอาร์ต จังหวัดสระบุรี
 • ร้านลูกชายอะไหล่ซิ่ง จังหวัดนครนายก
 • โครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคพิเศษ) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
 • สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร  ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
มีเดีย แอนด์ ไอที เซอร์วิส
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
โทรศัพท์ : 08-6767-4979 l 09-8454-3443
Website : www.debut.in.th
Line : ps.tong
Manager : คุณสุทธิพจน์ จำปาทอง
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2564
บัญชีธนาคารร้าน มีเดีย แอนด์ ไอที เซอร์วิส