มีเดีย แอนด์ ไอที เซอร์วิส  ขอขอบพระคุณลูกค้า
ลูกค้าที่ให้บริการเว็บไซต์ในปัจจุบัน
 • สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย www.tantathai.org
 • บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  www.tet1995.com
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  www.dongmaroom.com
 • ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  www.eeec.eng.ku.ac.th
 • โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี www.yuwawittaya.ac.th
 • บริษัทโปรซีเคียวชัวร์ จำกัด จังหวัดสระบุรี www.prosecuresure.com

มีเดีย แอนด์ ไอที เซอร์วิส  ขอขอบพระคุณลูกค้า
ลูกค้าที่เคยให้บริการเว็บไซต์
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 จังหวัดสระบุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 • ร้านดอกไม้บานครูอาร์ต จังหวัดสระบุรี
 • ร้านลูกชายอะไหล่ซิ่ง จังหวัดนครนายก
 • โครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคพิเศษ) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
 • สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร  ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีเดีย แอนด์ ไอที เซอร์วิส  ขอขอบพระคุณลูกค้า
ลูกค้าที่ให้บริการจำหน่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 จังหวัดสระบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร  ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์